او کسی است که داستان میگوید

او کسی است که داستان میگوید

به نقل از SLR Lounge در شرایط کنونی واقف بر جامعه کسانی هستند که این لحضات را به زیبایی ثبت می کنند. هم اکنون نمایشگاه هنر های بوستون پذیرای عکس هایی از خانم شادی قدیریان با نام “کسی که داستان میگوید (She who tells story)” میباشد. همچنین تا تاریخ دوازدهم ژانویه…

Share Button