عکاسی که جنگ همسرش با سرطان را به تصویر کشید

عکاسی که جنگ همسرش با سرطان را به تصویر کشید

  نزدیک به یک هفته دیگر، ماه ملی مبارزه با #سرطان به پایان میرسد. نوار صورتی تا سال دیگر کنار گذاشته می شود. و پنج هزار عضو آن سر خود را با چیز های دیگری گرم میکنند. هر روز زندگی تا سال دیگه همینطوری ادامه دارد! اما برای بعضی ها،…

Share Button