گزارش تصویری نمایش کاسپار

گزارش تصویری نمایش کاسپار

نمایش کاسپار پتر هانتکه به ترجمه و کارگردانی دکتر محسن معینی در خانه نمایش آو به روی صحنه رفت. عکسها میدانند…      

Share Button